# برای_بیماران_ما_هم_دعا_کنید_خدا_همه_بیماران_را_شِف